Phần mềm Tự động hóa

  • Phần mềm TIA portal

+ TIA Portal là chìa khóa cho khả năng thực hiện đầy đủ các hệ thống tự động hóa tích hợp toàn bộ.

+ Phần mềm tối ưu hóa tất cả các hoạt động, máy móc và quá trình trình tự và đặc biệt là người dùng dễ sử dụng do giao diện quen thuộc của phần mềm, chức năng đơn giản, minh bạch và đầy đủ dữ liệu.

  • Phần mềm Step 7
  • Phần mềm quản lý năng lượng
  • Phần mềm WinCC
  • Phần mềm WinCC Flexible
  • Phần mềm PCS7

    SIMATIC STEP 7 Safety Advanced

    SIMATIC STEP 7 Safety Advanced

© Copyright 2003-2022 - Công ty CP TMKT Hải Anh - Hai Anh JSC, Designed by hiendaihoa.com

Chạm để gọi